banner87

CHP Genel Başkanı kimdir?
 İlk te­şek­kü­rüm, CHP'­nin Dış İliş­ki­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fa­ruk Loğoğlu­'na!

İkin­ci te­şek­kü­rüm ise CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun Med­ya­dan So­rum­lu Baş­da­nış­ma­nı Ay­dın Ayay­dı­n'­a!
Ne­de­ni­ne ge­lin­ce...
Dün­kü ga­ze­te­miz­de oku­du­ğu­nuz gi­bi, CHP he­ye­ti­nin AB­D'­ye ya­pa­ca­ğı ge­zi­ye, 350 bin sa­tan, top­lam okur eri­şi­mi 1 mil­yo­nun çok üze­rin­de olan Söz­cü­'yü da­vet et­me­di­ler.

Ya­ni pa­ra­sı­nı ve­re­rek Söz­cü ga­ze­te­si­ni sa­tın alan okur­la­rın ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı­nı hi­çe say­dı­lar.
AK­P'­nin ak­re­di­tas­yon an­la­yı­şı­nı eleş­tir­dik­le­ri­ni unu­ta­rak, Söz­cü­'ye AKP usu­lü ak­re­di­tas­yon uy­gu­la­dı­lar.
Böy­le­ce far­kı­na var­ma­dan AK­P'­den hiç­bir fark­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı­lar!
Bu dav­ra­nış­la­rıy­la hem AK­P'­nin, hem de CHP'­nin dış­la­dı­ğı Söz­cü­'nün ba­ğım­sız­lı­ğı­nı bir kez da­ha tes­cil et­miş ol­du­lar.
Söz­cü­'ye ade­ta bir ba­ğım­sız­lık ödü­lü sun­du­lar!
İş­te bu ne­den­le ken­di­le­ri­ne te­şek­kü­rü bir borç bi­li­yo­rum.
* * *
AKP usu­lü ak­re­di­tas­yon sa­de­ce Söz­cü­'ye ya­pıl­ma­dı.
Rey­tin­gi ve say­gın­lı­ğı da­vet edi­len yan­daş te­le­viz­yon­la­rın çok üze­rin­de olan Halk TV de ge­zi­ye çağ­rıl­ma­dı!
Oda TV gi­bi et­kin ha­ber­ci­lik ya­pan ve çok oku­nan ya­yın ku­ru­luş­la­rı da yok sa­yıl­dı...
Bu­na kar­şın AKP yan­daş­lı­ğıy­la ün­lü ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­ra -ti­raj­la­rı ve rey­ting­le­ri dü­şük bi­le ol­sa- ku­cak açıl­dı!
Sev­gi­li okur­la­rım,
Ye­ri gel­miş­ken si­ze CHP ile il­gi­li iz­le­nim­le­ri­mi ak­ta­ra­yım:
Son bir haf­ta­dır ye­rel se­çim­ler­de oyu­nu CHP'­ye ve­re­ce­ği­ni söy­le­yen en az 300 ki­şiy­le ko­nuş­tum.
Hep­si­ne "CH­P'­nin İs­tan­bul İl Baş­ka­nı kim­dir?" di­ye sor­dum.
İna­nın bir ki­şi­den bi­le, Oğuz Ka­an Sa­lı­cı ce­va­bı­nı ala­ma­dım!
Bu­na kar­şın AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­çu­'nun adı­nı doğ­ru söy­le­yen yak­la­şık 20 ki­şi­ye rast­la­dım!
* * *
Ön­ce­ki ge­ce CHP'­nin oy de­po­su olan semt­ler­den İs­tan­bul Ye­şil­kö­y'­de tü­mü sos­yal de­mok­rat yüz­ler­ce ki­şiy­le söy­le­şi yap­tım.
Me­rak et­ti­ğim için "Mus­ta­fa Sa­rı­gül CHP'­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı olur­sa, ona oy ve­re­cek­ler lüt­fen el­le­ri­ni kal­dır­sı­n" de­dim.
Kal­ka kal­ka 20 el kalk­tı!
Di­ğer­le­ri el kal­dı­ran­la­ra gü­lüm­se­ye­rek bak­tı!
* * *
Ge­çen­ler­de Mı­sır Çar­şı­sı­'na uğ­ra­dım.
Çı­kış­ta ak­lı­ma Star TV Ana Ha­ber Bül­te­ni­ni yö­ne­tir­ken Emi­nö­nü Mey­da­nı­'n­da yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­lar gel­di.
O sı­ra­da önüm­den ge­çen iki ki­şi "A­aa Uğur Bey siz bu­ra­la­ra ge­lir miy­di­niz?" di­ye­rek yo­lu­mu kes­ti­ler ve bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­mek is­te­di­ler.

Fo­toğ­raf­lar çe­ki­lir­ken CHP Ge­nel Baş­ka­nı­nı ta­nı­yıp ta­nı­ma­dık­la­rı­nı sor­dum.
40 yaş­la­rın­da ola­nı gü­le­rek "A­yıp et­tin abi bil­mez mi­yiz!" de­di.
"Pe­ki o hal­de adı­nı söy­le­yin..." de­dim.
İki­si bir­den ce­vap ver­di:
"Mus­ta­fa Sa­rı­gül!.."
O an­da an­la­dım ki, te­miz­li­ğin­den ve dü­rüst­lü­ğün­den hiç kuş­ku duy­ma­dı­ğım Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun çev­re­si­ni çe­şit­li un­van­lar­la ku­şa­tan ba­zı dev­şir­me CHP'­li­ler, ge­nel baş­kan­la­rı ye­ri­ne Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l'­e hiz­met­te hiç ku­sur et­me­miş­ler!

UĞUR DÜN­DA­R'­IN NO­TU: CHP Ge­nel Baş­ka­nı ile AB­D'­ye gi­den mes­lek­taş­la­rı­mı­za en ufak eleş­ti­ri­miz ola­maz. Ta­bi­i ki gi­de­cek­ler ve gö­rev­le­ri­ni ya­pa­cak­lar. Keş­ke hiç­bir ayı­rım ol­mak­sı­zın tüm med­ya da­vet edi­le­bil­miş ol­say­dı.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×