Ünal: CHP İstanbul'u alacak

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal iddialı konuştu:

Ünal: CHP İstanbul'u alacak

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal iddialı konuştu:

06 Kasım 2013 Çarşamba 09:06
Ünal: CHP İstanbul'u alacak
 Hande ZEYREK / SÖZCÜ - Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal gerekçesini şöyle açıkladı: Mustafa Kemal'in ilkeleriyle bir bütün olduk Gezi'de, Çarşı ile birlikte yürüdük. İnsan odaklı hizmetleri ön plana çıkardık

Ta­nı­yan­la­rın bil­di­ği üze­re ye­rin­de du­ra­ma­yan, hi­pe­rak­tif bir adam İs­ma­il Ünal. Ne za­man, ne­re­de, ne şe­kil­de kar­şı­laş­tıy­sam hep he­ye­can­lı gör­düm onu. Sa­nı­yo­rum onu yüz­de 70 re­kor oy­la ikin­ci kez CHP'­den Be­şik­taş Be­le­di­ye Baş­ka­nı ya­pan da bu bit­me­yen ener­ji­siy­le, sa­hip ol­du­ğu yö­ne­tim an­la­yı­şıy­dı. "Ye­rel se­çim ya­rı­şı­nın baş­la­dı­ğı şu sı­ra­lar Be­şik­ta­ş'­ta ne­ler ya­pı­yo­r" di­ye ka­pı­sı­nı çal­dım İs­ma­il Üna­l'­ın. Başkan Ünal, ye­ni pro­je­le­ri­ni ye­rin­de göstererek an­lat­tı. Be­şik­ta­ş'­a ka­zan­dır­dı­ğı ye­ni Mey­ve Bah­çe­si­'ni de ilk kez SÖZ­CÜ­'ye gez­dir­di.

- Gö­rüş­me­ye­li ül­ke­de çok şey de­ğiş­ti ma­lum ama siz­de ne­ler de­ğiş­ti?

Bu 29 Ekim yi­ne Be­şik­ta­ş'­ta müt­hiş kut­lan­dı. Biz­de bayramlar bir baş­ka kut­la­nır. 29 Eki­m'­de 400 bin­le­re yak­la­şan bir ka­tı­lım var­dı. Bu da Cum­hu­ri­yet coş­ku­su­nun yü­rek­ler­de na­sıl ya­şa­dı­ğı­nın bel­ge­si­dir. Biz ya­rın­la­rın Mus­ta­fa Ke­ma­l'­le ay­dın­lan­dı­ğı­nı hiç unut­mu­yo­ruz. Unut­ma­ya­ca­ğız da. Bu Be­şik­taş kent­li­si­nin en önem­li gös­ter­ge­si­dir. Geç­ti­ği­miz yıl da ka­la­ba­lık var­dı ama bu yıl­ki ka­dar ka­la­ba­lık yok­tu.

"Görev istiyoruz"

- Bu art­ışı ne­ye bağ­lı­yor­su­nuz?

İn­san­la­rın ya­şam şek­li­ne mü­da­ha­le­ye kar­şı di­re­ni­şi­ne, Cum­hu­ri­yet an­la­yı­şı­na kar­şı fark­lı ba­kış­la­ra kar­şı çık­ma­sı­na, kent­li­le­rin Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk il­ke­le­riy­le, bay­ra­ğıy­la bir bü­tün ol­du­ğu­mu­zu, mi­sa­kı mil­li sı­nır­la­rı­nın bir bü­tün ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­ma­sı­na bağ­lı­yo­rum.

- On yı­lın ar­dın­dan üçün­cü dö­nem de ye­ni­den aday mı­sı­nız?

Bu on yıl­da ek­sik­le­ri­miz ta­bi­i ki ol­du. Ek­sik­lik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­mak için bir dö­nem da­ha gö­rev is­ti­yo­ruz par­ti­miz­den. Yap­tı­ğı­mız an­ket­le­re ba­ka­cak olur­sak da ye­ni bir re­ko­ra ha­zı­rız di­ye­bi­li­rim. Her tür­lü uy­gu­la­ma­mı­zı halk­la be­ra­ber hal­ka so­ra­rak ya­pı­yo­ruz.

- İs­tan­bul için ne di­ye­cek­si­niz?

İs­tan­bu­l'­da 12 be­le­di­ye­mi­zi 20 ya­pa­ca­ğız. Bu se­çim­de CHP be­lir­le­di­ği aday­larla İs­tan­bu­l'­u da ala­cak­tır.

- İn­sa­na odak­lı hiz­met­leriniz ne­ler?

Sos­yal da­nış­ma ve sağlık hiz­me­ti ve­ri­yo­ruz. Kreş­ler yap­tık. Bir kat oto­par­kı ya­pıp bi­ri­ni de sa­tın al­dık. Kent­li­ler üc­ret­siz kul­la­nı­yor. 15 pro­je­miz bel­li bir nok­ta­ya gel­di. Ama üç ana pro­je çok önem­li. Sos­yal Alarm, ço­cuk­lar için üc­ret­siz diş po­lik­li­ni­ği, üçün­cü­sü ise bu­gün açı­lı­şa ha­zır nok­ta­ya ge­len ve halk ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan 30 dö­nüm­lük Mey­ve Bah­çe­si pro­je­miz.

- "Sos­yal Alar­m"­la baş­la­ya­lım mı?

Be­şik­taş'ta Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın iki ka­tı oran­da 75 yaş üze­ri ya­şa­ya­nı­mız var. Be­le­di­ye­mi­ze ait bir çağ­rı mer­ke­zi­miz var. Bu yaş­lı­la­rı­mı­za bu­tonlu bir bi­lek­lik ta­kı­yo­ruz. Bi­lek­lik­te­ki düğ­me­ye bas­tı­ğı za­man ça­ğı­rı mer­ke­zi­miz ha­re­ke­te ge­çi­yor. İt­fa­iye, acil dok­tor ve am­bu­lans hiz­me­ti evi­ne ge­li­yor. Bir de uza­na­bi­le­ce­ği bir nok­ta­da üze­rin­de üç renk­li düğ­me olan bir ku­tu var. Kır­mı­zı düğme acil­dir. Bastığında sağ­lık­la il­gi­li tüm hiz­met­le­ri alı­r. Sa­rı ise esen­lik hiz­me­ti­dir. Ma­vi­ ise gö­rüş­mek is­te­dik­le­ri ai­le bi­rey­le­ri­nden bi­ri­ne bağ­la­na­rak ile­ti­şim ku­rmasını sağlar.

Son Güncelleme: 06.11.2013 09:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.