ODTU VE AOÇ YOLLARI ; AUAP 2038 'İN ÇİLEĞİ Mİ ?!

(Meslek odaları final ürün olan Ankara kenti ulaşım ana planını; hangi bilimsel altlık ve veri analiz setiyle eleştireceği noktasında belirsizlik yaşıyor. AUAP 2038 Baş müellifi Gazi Metin Şenbil'e ise ulaşılamıyor.)

07 Temmuz 2017 Cuma 09:47
ODTU VE AOÇ YOLLARI ; AUAP 2038 'İN ÇİLEĞİ Mİ ?!

CHP meclis grup baskanvekili ise; 6 ay once imzaladigi  ve onayladndiği ana plani unutmus gibl yaptigi aciklama ise hayretle karsilandi: "Projeyle ilgili Büyükşehir Belediye Projeyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bilgisi yok. Meclise bilgi verilmesi için bir talebimiz olacak. Yolların ve bağlantılarının yapılmasıyla ilgili üniversitelerden ve meslek kuruluşlarından görüş alınıp, yararlanılmasi gerekir." Dedi.


Meslek odaları final ürün olan Ankara kenti ana planını; hangi bilimsel altlık ve veri analiz 

setiyle eleştireceği noktasında belirsizlik yaşıyor. Şehir plancıları odası ise; onaylanan sözkonusu ana plana alternatif ve paralel yapılan ikinci bir " bilimsel planın" 2014 yılı 17 aralık tarihinde, belediyeye teslim edildiği iddialarına ise, sonrasında doğrulayıcı bir açıklama getirmedi.  Ankara için sözde önerilen,  11 yeni metro hattı önerisi ise; örümcek ağı gibi yeni ana  yollar  ağı ile örülen ana planda,; Gökçek' in  bu süpriz  metro şirinlemesi  Kent izleme merkezi toplantısında katılımcılar tarafından kahkahalar ile karşılandı.


Meslek odaları, 13 Ocak 2017 tarihli belediye meclis kararında geçen; "ana planın, yere bağlı alt ölçekli projelerde farklı uygulamaları olur" hükmüne neden süresi içinde dava açmadıkları için eleştirildi.Bunun üzeri örtülü ve karşılıklı etik olmayan pazarlığa dayalı bir paslaşma mı olduğu dillendirildi.


Öncesinde yaptığımız AUAP 2038 haberleri  ile Gazi Üniversitesi eski rektörünün 2013 şubat ayında kendi atadığı bir plan ekibi hakkındaki  haberlerimize karşı taraftan  da bir açıklama gönderilmedi.


Çalışma sonrasında (2014 yılında) bir kırılma yaşandı. Müellif imza sorunu gündeme gelmişti.


Şehir plancılar odası bir temsilci ile projeye dahil edildi. 2015 yılında ise sessizlik bozuldu. Analiz çalışmasının kapsamlı bir ulaşım / nazım planındanistenen kapsamda ve nitelikte olmadığı ve bir yöntem sorunu olduğu eleştirileri yapılmıştı.


Konu ile ilgili yaptığımız haberler sonucunda Gökçek ve Gazi eski Rektörü Büyükberber arasında yaşanan cemaatif gerilimlerle ilgili bazı sıcak gelişmeler yaşanmıştı.Plan ofisinden bir yöneticinin Gökçek'e hitaben "plana saygılı ol" ve biran evvel onayla açıklamaları, ulusal basında yer bulmuştu.


Gökçek ile Gazi eski rektörü arasında, yerel seçimler sonrası köprüler atılınca, AUAP 2038 Ankara planı 3 sene rötarlı olarak Rektör PDY kapsamında 2016 Temmuz'unda  tutuklandıktan sonradır ki, malum planın onayı 2017 ocak ayını buldu.


Sonrasında 2014 -2016 yılları arası da, taraflar arasında gizli savaşlar ve güç oyunları basına yansıdı: Ankara'da Söğütözün'de cemaate çok yakın büyük biryapı firmasının koç ortaklığındasüren 33 katlı 2 binaya dava açıldı. Gökçek; mimarlar odası başkanı Tezcan CandanKarakuş’a hitaben “Hadi bu kadar kente karşı duyarlıysan, açılan bu davada

yanımda müdahil olur musun çağrısında bulundu.”


Bilindiği üzere; sözde AOÇ elden gidiyor diye bir algı yönetimi yapıp Gazi Hastanesi ön bahçesinin

içindeki alana belediye tarafından otopark yapılması konusunu, Gazi eski Rektörü ve Mimarlar Odası Başkanını Gökçek’e karşı mahkeme açtırmışlar ve Gökçek'den davacı

olmuşlardır. Dava temyizde.


Gazi Üniversitesi Kız öğrenci yurduna sözde “depreme dayanıksız” raporu alıp, alanı TOKİ'ye devretmek isteyen, Rektör Süleyman Büyükberber’e dava açan Gazi Kooperatifinin yürüttüğü hukuk mücadelesinde, ne Şehir Plancılar Odası ne Mimarlar Odası davaya müdahil olmadığı gibi destekte vermemişlerdi. Şimdi Gazili öğrenciler ve akademisyenler meslek odalarına çağrıda bulunarak ranta kurban edilmek istenen kız öğrenci yurdunu da gündemlerine almalarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.


Haberlerimizde özetle; 1. Mimarlar odası ve şehir

plancıları odasının son 2 yıldır Neden AUAP 2038

planı ve analiz çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yapmadığını sormuştuk?2.Odalar tarafından açılacak olası AUAP 2038 davasında;

Gazi üniversitesi, Gökçek'in yanında davaya müdahil

olmayacak mıdır?


3.Mahkemede odalar salt onaylı plan paftaları üzerinden

bir savunma  mı yapılacak gerisindeki analiz çalışmaları ve

üniversite sürecine dava dilekçesinde hiç

değinilmeyecek mi?


4.Odaların, zamanında ODTÜ 2. YOL geçişi için Rektöre

yapılan güzelleme ve eksik dava süreci gibi bir taktik,

söz konusu Gökçek olunca Gazi'nin ulaşım plan ofisi ekibi 

içinde mi geçerli olacak?


Haber merkezi olarak; gündeme gelen ve cevapsız bırakılan aşağıdaki 7 soruyu, cevapları istenilen sorudan başlanmak üzere kamuoyunun, üniversitelerin ve meslek odalarının tekrar gündemine sunuyoruz.


Anılan  Ana Planlama süreci bağlamında;


1. Gazi üniversitesinde bir grup deneyimsiz ve çoğu

konunun uzmanı olmayan çalışanın katılımı ile

yapılan anılan proje çalışmasında, bir “Plan(lama) çalışması, analiz ve analitik etütler aşaması ile bir bütündür”. Şehircilik disiplini ilkesi gereği;


a) AUAP 2038 yılı ulaşım planı ve öneri nazım plana

temel teşkil ettiği iddia edilen ve üniversitenin

ulaşım ana planı ofisi internet web sitesinde sadece

kapakları mevcut olan 8 adet “Analiz kitapları” adı

altında yapılan “analitik etütlerin” ; konu

başlıkları (isimleri) içeriği ve yöntemi üniversite

plan ofisi tarafından mı belirlenmiştir?


b) Üniversite plan ofisi tarafından yapılan analiz ön

çalışmalarının; bir plan ve planlama faaliyeti amacı

ve hedefine dönük ve onun bilimsel ve teknik

gerekliliğinden ve yeterliğinden uzak özgün bir altlık

olmaktan ziyade, amacından bağımsız yapılan çok genel

bir kent “almanağı” çalışması niteliğinde olduğu

doğru mudur? 


c) Üniversitenin planlama çalışmasındaki bu zaman

gecikmesi neden kaynaklıdır? Ne zaman kamuoyuyla

paylaşılacaktır? 


2. 2038 Hedef yılı için bir yeni Kentsel arazi kullanım

kararlarını içeren, etüt çalışması olmayan bir kent

bütünü nazım imar planına öykünerek yapılan ulaşım

ana planı strateji öngörüleri; doğmamış çocuğa

önlük giydirmek ile eş değer değil midir? Kentin

gelecekteki arazi kullanım örüntüsü ve makroformu

ile entegre edilmemiş bir ulaşım ana planı mı

olur?


a) 2014 yılı ve ÖNCESİ Belediyece projelendirmesi devam

eden alt ölçekli projeler ile ilgili teknik görüş,

rapor analizlerin ve “derdest” projelerin; yapılması

zorunlu fizibilite çalışmasından, “AUAP üniversite

plan ofisi yönetici ekibi” tarafından -üst plana

uygunluğunun sorgulanmadan- bilerek muaf tutulmasının

gerekçesi nedir?


b) Bu vahim ve fahiş teknik yanlışın; mesleki etiği ve

bilimsel yöntem açısından, doğruluğu savunulabilir mi?

Meslek etiği ve ciddiyeti ile bağdaşır mı ?


3. AUAP 2038 Planlama ofisinde çalışan akademik

personelden olup da, bu süreç içinde hangi gerekçeyle;

a) Şehir plancıları odası tarafından; üyeliği

dondurulan,üyelikten çıkarılan, yönetim kuruluna giren, hakkında dava ve soruşturma açılan kaç akademik personel vardır?

b) Şehir Plancıları odası ve Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı ile AUAP 2038 Üniversite plan yapım süreci

arasında, Üniversite plan ofisi ile bir paydaşlık ilişkisi var mıdır?


4. Mesleği “işletmecilik” ve makina mühendisi olan deneyimsiz kişilerin uzmanlık alanı dışında bir konuda, gayriciddî bir atama ile ulaşım ana planı çalışması yürütücülüğüne

getirilmesi ne anlama gelmektedir?


5. AUAP 2038 üst plan çalışması; Ankara kent bütünü

1/25.000 ölçekli çevre düzeni nazım imar planı

çalışması mıdır? Yoksa Strateji düzenlemesi midir?

Stratejiden anlaşılan; “ Çevre Düzeni nazım imar plan

ölçeği” ve teknik içeriğinin yerine, yüzeysel ve

genel geçer başka bir "şeyle" mi (strateji planı) ikame

etme amacını taşımaktadır? 


Böylesine genel geçer, müphem bir şematik dil, tematik

gösterim şekli ve grafiksel bir çizim ve sezgisel “üst

plan” anlatısı; “ imar hukuku takiyesi ” midir?

Noktasal, alt ölçekli mevcut ve olası projelerin sözde

Ana ölçekli plana uygunluğunun meşrulaştırmasına,

sonradan ise içinin ilave nazım imar planları ile doldurulmasına

yardımcı olmak gibi bir hukuk hüllesi ve/veya idare

hukuku içtihatlarında yer alan, “plan kademelerinin

birlikteliği ve uyumu” ilkesini delmek amaçlı olarak da değerlendirilebilir mi ?


6. 2038 yılı için yapılan uzun dönemli (25 yıllık)

kent bütününe yönelik bütüncü, mükellef ve kapsamlı

yeni bir planlama yapma iddiası taşıması gereken

yönetici ekibinin; anılan yapısal plan sürecinin

“revizyon plan” olarak nitelenmesi ne anlama gelmektedir?


7. Basına yansıyan ve tekzibi yapılmamış haberlerde

bahsi geçtiği üzere; Gazi Üniversitesi Rektörü

Süleyman Büyükberber’ in yakın zamanda, (Temmuz 2015)

Meslek Odası başkanları ile Mimarlık Fakültesi Dekanı

aracılığıyla yaptırdığı lütfen görüşmede; “

AUAP 2038 Planını ” onaylayacak makam zaten belli.

“biz üniversite olarak, açacağınız ulaşım ana

planı davasına müdahil olmayalım… Sizde Üniversite

çalışmasını ve yürütücü ekibini, açacağınız mahkeme dilekçenizde ve olası basın açıklamalarınızda konu yapmayın” ricası; eski Rektör’ün üniversite çalışmasının niteliğine ve yeterliliğine ilişkin akademik zaafından mı kaynaklıdır? 


Projede yer alanlar arasında Zaman gazetesi konuk yazarlarından ve eski rektörün prenslerinden, Cemaat’ le bağlantılı bir isim olduğu öne sürülen Metin Şenbil de bulunuyor.Ulaşım Plan ofisi icra heyeti koordinatörü ve yürütücüsü olan Mahmut Özbay'ın ise , üzerine kayıtlı 36 bylock yüklü kurum cep telefonu olduğu iddiası, görevi esnasında fakültede adına kadro çıkarttığı bir Tübitak personelinde üniversiden PDY kapsamında ihraç edildiği ve ikilinin TEM ve savcılıklarda dosyalarının derdest olduğu da biliniyor.


Planın mutfağı olan Gazi üniversitesi yeni Rektörü ise suskun.Gökçek'in de ağzını bıçak açmıyor.Gazi Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı ve bölüm kurulunun ise, bir grup tarafından yapılan planı ve ilgili çalışmaları sahiplenmediği biliniyor.


13 ocak 2017 tarihli 3 sayfalık belediye meclisi kararın kendisine bilerek dava açmayan, meslek odaları; analiz-etüd çalışmalarının toplam dökümanı üzerinden, Ana planının tümünü dava konusu yapabilecekler mi ? Diğer bir deyişle dava "plan paftası odaklı" mı yoksa esasa yönelik "analiz-etüd odaklı" mı açılacak?


Bakalım, Meslek odaları ve Gazi rektörü, açılacak Ankara

kenti ulaşım ana planına (2038) davasında, hangi şartla, hangi tarafta olacak ve ne danışıklı dövüşler yaşayacağız ...bekleyip göreceğiz.

Bİr başka ifadeyle; 

Planı Yapana "Güzelleme",

Onaylayana "Haşlama"  Algı Yönetimi mi ? yapılacak?

Dava açılacak mı? Açılacaksa neye ve hangi plana açılacak dostlar alışverişte görsün  çıkar ortaklığında.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Eda 2017-07-07 12:49:56

Kamil koc firmasina yazdigi kitap disinda ulasim ile ilgili yayini olmayan kisiler plan yapamaz.Ancak 5 senelik
Otobus bilet muhafiyetinden yararlanir..

Avatar
zehra 2017-07-09 22:14:47

yok böyle bir plancılık ayıptır günahtır.

Avatar
izzet 2017-07-07 20:59:47

En büyük Rize Ya yya ya şaşa şa şa en büyük rizespor.

Avatar
Etsuki mihora 2017-07-11 10:34:08

https://youtu.be/t0yrBNpnTZE