İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde komisyonlarında restorasyonu yapılması oybirliğiyle geçti. Önerge İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oylama yapılacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de kutlanıyor KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de kutlanıyor

İzmir ili, Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, tapunun 77 pafta, 951 ada, 2 parsel numarasında, İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı ile 1. Derece Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli, tapuda “2863 sayılı yasaya göre 1-B Yapı Statüsünde olduğundan koruma altına alınmıştır.” beyanı bulunan kent tarihi için önem arz eden Büyük Kardiçalı Hanı'nın korunmasını sağlamak ve kamu yararı gözetilerek hizmete açmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin "o" bendine dayanılarak Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek amacıyla, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "TM-Ticaret Seçenekli Konut" kullanım koşuluna isabet eden; Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, 951 ada, 2 no’lu parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için, Belediyemizin 2020-2025 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Müşterek Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2005113)