Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilen ‘Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi’ne (Çeşme Projesi) karşı meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların açtığı davada Danıştay Savcısı Elif Emel Çelik düşünce yazısını gönderdi.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planlama çalışmalarını sürdürdüğü Çeşme Projesi’ne karşı açılan davada Danıştay 6. Dairesi’nin atadığı bilirkişi raporunda, projenin planlama ilkelerine ve kamu yaranına uygun olmadığını vurgulamıştı. 

Ancak Danıştay 6. İdaresi yine de meslek örgütlerinin ve çevrecilerin yürütmeyi durdurma talebini oy çokluğu ile reddetmişti. Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu da ret kararını kaldırarak yürütmenin durdurulmasına oyçokluğu ile karar vermişti.

Danıştay Savcısı Elif Emel Çelik de Çeşme Projesi’ne ilişkin düşünce yazısında projenin iptali yönündeki olumlu görüş bildirdi.

Başkan Denizli, belediye çalışanları ile bayramlaştı Başkan Denizli, belediye çalışanları ile bayramlaştı

“HUKUKİ DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR”

Orman, mera, deniz, ada, kıyı ve sit alanlarından oluşan Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) alanına ilişkin Danıştay savcısının ‘düşünce’ yazısının sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı: 

“Sonuç olarak işlemin dayanağı Gerekçe Raporunda, 5 bin 150 hektar orman alanı ile korunan alanları içerecek şekilde 16.000 hektarın üzerinde olan alanın KTKGB olarak belirlenmesi ile korunan alanların KTKGB sınırları içerisinde kalmasının zorunluluğunun, sebeplerinin ve kamu yararının, turizm geliri ve turist sayısı hedefi için gerekli 300.000 ilave yatak kapasitesinin %30'unun bölgede oluşturulması amacının daha küçük bir alanda gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığının, yatırıma konu olacak turizm türlerinin kendi içindeki entegrasyonu ile çevreye etkisinin ve zaten yetersiz olan su kaynaklarına olabilecek olumsuz etkisinin giderilmesi yöntemlerinin, korunan alanlarla ilişkilerinin, bağlantılarının, korumaya ilişkin yöntemlerin, turizmin tüm yıla yayılması stratejisinin gerçekleştirilmesine ve Çeşme ilçesindeki jeotermal kaynak potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesi yöntemine ilişkin yeterli verilerin ve bilgilerin yer almadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan deniz alanı ile yaklaşık 47 kilometre kıyı alanının ve sahil şeridinin KTKGB sınırı içine alınmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu durumda yukarıda yazılı Yönetmeliğin 4. maddesindeki düzenlemelere uygun olmayan Gerekçe Raporuna dayanan ve Kanun'da belirtilen KTKGB tanımına ve amacına aykırı olan İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacılardan İzmir Tabip Odası yönünden davanın ehliyet yönünden reddi, diğer davacılar yönünden dava konusu işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.”