İklim Değişikliği Uyum Hibe Programı Çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hibe faydalanıcısı olduğu “Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi” başlıklı proje, Avrupa Birliği/IPA-II finansal desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi iş birliği doğrultusunda Ekim 2019’da resmen başlamıştı. 

Bu Projenin “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı”nın duyurusu geçen hafta resmen yapıldı. Bu kapsamda çeşitli kuruluşların projeleri desteklenecek, 30 Kasım 2020 itibariyle başvurular bekleniyor. 

Projenin ana hedefi Türkiye’de iklim değişikliğine uyumu geliştirmektir. 

Özel hedefleri:

•Toplulukların ve kentlerin dirençliliğini güçlendirmek/geliştirmek/genişletmek

• Doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak

• Kırılgan ekonomik sektörlerin uyum güçlendirme/geliştirmek/genişletmek 

Projenin öncelikli alanları:

• 1. Öncelikli Alan:  Yerel İklim Eylem Planlarını ve stratejileri geliştirmek ve/veya karar verici araçları hazırlamak (modelleme/etki ve kırılganlık analizi gibi)

• 2. Öncelikli Alan : İklim değişikliği ile ilgili riskleri azaltmak ve indirgemek ( kuraklık, su kıtlığı, orman yangınları, sel ve taşkınlar, aşırı hava olayları..)

• 3. Öncelikli Alan: İklim değişikliğinden etkilenecek sektörlerin dirençliliğini arttırmak

• 4. Öncelikli Alan: Kentler ve topluluklar ile bilgi ve deneyimin paylaşılması ve yenilikçi uygulamaların  oluşturulması için uyum teknolojileri ve sistemlerinin geliştirilmesi

Peki, kimler Başvurabilir?

– Belediyeler

– Üniversiteler

– STÖ ler 

– Yerel Otoriteler

12 ile 18 ay arasında proje süresinin olacağı hibe programının iklim değişikliğine uyum kapsamında ele alınacak sektörler olarak

Halk sağlığı,

Ulaşım;

Enerji,

Sanayi,

Turizm,

Kültürel miras,

Su kaynakları yönetimi,

Tarım ve balıkçılık/hayvancılık ve gıda güvenliği,

Ekosistem hizmetleri

Biyolojik çeşitlilik ve ormancılık,

Doğal afet riskleri yönetimi,

Atık ve atık su yönetimi,

Kentsel (planlama, altyapı, binalar),

Finans,

Sigorta,

Eğitim,

İletişim ve diğer ilgili sektörler olarak belirlendi. 

Örnek projelerden birkaçını sıralamak gerekirse;

• Yerel ve sektörel politikalarda iklim değişikliğinin etkilerine uyumun bütünleştirilmesi ve kapasite, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi,

• Sürdürülebilir üretim ve tüketimi arttırmak ve iklim değişikliğine uyum için yenilikçi finansman araçları geliştirmek,

• iklim değişikliği ile mücadelede toplumun temelli uyum önlemlerinin geliştirilmesi,

• iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetlerin yönetimi için tehdit ve risklerin belirlenmesi ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi, ve afet  risklerinin azaltılması dahil olmak üzere etkilenebilirliğinin azaltılması,

• iklim değişikliği azaltım konusunu da ele alan iklim değişikliğine  uyum eylem planlaması ve strateji geliştirilmesi

İki bütçe kaleminde hibe desteği sağlayacak Projenin toplam hibe desteği 6.800.000 Avro’dur. Yerel yönetimlerimizin ve Sivil toplum örgütlerimizin iklim uyumu kapsamımdaki projelerinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları beklenmektedir.

Detaylı bilgiler için; https://iklimeuyum.org/  adresine başvurulabilir.